Халықаралық серіктестегі қалалық жоғары оқу орны / Мемлекеттік лицензия АБ 0137478
Халықаралық аккредитация ACBSP (АҚШ) / Институциональдық жәнемамандандырылған аккредитация БСҚЕЖҚТА(Қазақстан)

«Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасы

Кафедра менгерушісі

 

Т.А.Ә: Гаврилова Юлия Александровна –з.ғ.к.

доцент,  «Халықаралық қатынастар және құқық»

кафедрасы  меңгерушісі

e-mail: gavriloyuliya@yandex.ru

Мекен-жайы: Тәуелсіздік даңғылы 86,каб-606

Телефон: раб.: 8(7232)49-25-09

Гаврилова Юлия Александровна –  туған жылы 1977, білімі жоғары, заң ғылымдарының кандидаты. Жұмыс тәжірибесі-15жыл . 2001 жылы  «Құқықтану»  мамандығы бойынша жоғары білімді аяқтады . 2007 жылы Қ.Р.  ғылым және білім саласында аттестация комитетінің шешімімен , заң ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді. 1998-1999 ж.ж. - Өскемен қаласында  №40 орта мектептің тарих мұғалімі, 1999 жылы – ШҚМУ конституциялық құқық кафедра оқытушысы ; 1999 – 2000жж дарын орталығының ғылыми –практикалық маманы; 2000-2007жж-  аға оқытушы; 2007-2011жж - з.ғ.к,  аға оқытушы; 2011ж ҚАЕУ  «Халықаралық қатынастар және құқық» кафедрасы  меңгерушісі болып табылады. 2007жылы  з.ғ.д., профессор Д.Л. Бадельдиновтың жетекшілігімен 12.00.06 – экологиялық құқық, аграрлық құқық, табиғи ресурстар құқығы  мамандықтары бойынша заң ғылымдарының кандидат дәрежесін алуда «трансгранды табиғи обьектілірді қолдану және қорғау құқықтарын реттеу (Қ.Р.мысалында)» тақырыбын да кандидаттық диссертация қорғады . Басылымға шыққан  67 ғылыми - әдістемелік жұмыстың авторы. 2008ж дисертациялық зерттеу тақырыбы бойынша монография, сонымен қатар «Халықаралық экологиялық құқық»  (Құқық мамандықтарының топтары бойынша гриф УМО иеленді) оқу-әдістемелік құралы жарыққа шықты. Кафедраның «Қазақстанның интеграциялық процесс контекстінде заңнаманың даму мәселелері» ғылыми зеттеу тақырыбын өңдеу жұмыстары бойынша ғылыми –зеттеу жұмыстарына қатысады. Жыл сайын халықаралық ғылыми - теориялық конференцияларға қатысаады,  студенттік ғылыми жұмыстарды дайындауда жетекшілік етеді, студентермен және магистрантармен бірлескен басылымдары бар.  Үнемі оқу курстары бойынша «Қ.Р. экологиялық құқығы», «Халықаралық құқық», «Халықаралық жеке меншік құқығы», «Адам бостандығы мен құқығын халықаралық қорғау механизмдері», «Халықаралық экологиялық құқықтың өзекті мәселелері», «Қ.Р. ұлттық құқығы және халықаралық бірлестік»  жетілдіру жұмыстарын жүргізеді.

Шетелдік басылымдардағы негізгі ғылыми жұмыстары:

 1. Трансграндық табиғи объектіні  қолдану және қорғау сұрағын реттеу  нормасы (мысалы Казахстан Республика) (тезис) // қазіргі ғылымның қалыптасуы – 2006: I халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Днепропетров. – Ғылым және білім, 2006. – Б. 26-28.
 2. Ұлттық экологиялық стандарттар және халықаралық мәні мен ұғымы туралы сұрақтар (мақала) // VI халықаралық ғылыми практикалық конференция материалдары «Әлемдік ғылымның стратегиялық сұрақтары»». 6 Серия. Құқық. Философия.: Premysl, 2010.- 104 str. – Б.60-64.
 3. On the necessity of the development of wetlands legislation for the republic of Kazakhstan (статья) // The Kazakh-American Free University Academic Journal №2 - 2011
 4. Problems of legal regulation of protection and use of specially protected natural reservations in the republic of Kazakhstan and Russian federation (thesis) // International scientific and practical conference: Partnership in education and science. - Portland, Oregon, USA. - October 26-27, 2012. - P. 161-165.
 5. Relevant issues of legal support of the mechanism of economic regulation of environmental protection and management (статья) // Экономиканың өзекті мәселелері. – 2013. -  №2 (140), 2 Бөлім. –Б.69-75.

Халықаралық конференцияға қатысуы:

 1. Трансгранды табиғи обьектілерді қолдану және қорғау аясында халықаралық  құқықтық  келісім мәселелері. (мақала) // тереторияның трансгранды ластану мәселелері:Қазақстан- Ресейлік халақаралық ғылыми- практикалық конференция материялдары, 5-6 қазан 2004ж. –Өскемен: ШҚМТУ, 2004. -  б. 204-207.
 2. Трансгранды табиғи обьектілерді қолдану және қорғау аясында Қ.Р. мемлекеттік. құқықтық серіктестігі(мақала)// Халықаралық ғылыми практикалық конференция баяндамалар жинағы (4-5 қараша 2005 жыл) «халықаралақ серіктестік: тіл, білім, ғылым, мәдениеті». 1 –бөлім, Өскемен, 2005. – Б. 158-161.
 3. Қ.Р. заңнамасы трансгранды табиғи аясының эколо-құқықтық тәртібін реттеу, нормалар орны (мақала) // ҚР конституциясының 10 жылдығы: тарих, қорытынды, болашағы: халықаралық ғылыми-практикалық конференция материялдары. – Өскемен, 2005. – Б 206 – 212.
 4. Трансгранды табиғи обьектілерді қолдану және қорғау аясында Қ.Р. мемлекеттік басқару механизмдерін жүзеге асыру мәселелері (мақала)// Халықаралық серіктестік: ғылыми өндірістік кешен және еркін білім беру, халықаралық ғылым- практикалық конференция баяндамалар жинағы  Өскемен ҚАЕУ, 2006. – Б. 122 – 127.(13-14 қыркүйек 2007 жылы). –Б. 115-121.
 5. Қ.Р. экологиялық кодексіндегі трансгранды табиғи обьектілірді қолдану және қорғау сұрақтары (мақала)// халықаралық ғылым- практикалық конференция баяндамалар жинағы(26-27 қыркүйек 2008ж Б, 115-121)
 6. Қ.Р. ұлттық құқықта және халықаралық құқықта «Адам экологиялық  құқығын қорғау» принциптерді бекіту (мақала) // халықаралық ғылым-практикалық конференция баяндамалар жинағы (26-27 қыркүйек 2008 жыл). Халықаралық серіктестік: теория, практика, технология. – Өскемен, 2008. – Б. 23-32.
 7. Инвестиция саласындағы Қ.Р. кейбір заңнамалы актілерін жүзеге асыру мақсатында Вашингтондық конфенцияның мәні мен ролі // халықаралық ғылым- практикалық конференция баяндамалар жинағы, Қазақстан Американдық еркін университеті 15 жылдық мерейтойына арналған (1-2 қазан 2009 жыл). – 1 бөлім. – Өскемен, 2009. – Б.159-164.
 8. Қ.Р. ұлттық экологиялық заңнамасы «жұмсақ» құқық нормаларға әсері (мақала) // халықаралық ғылым-практикалық конференция материалдары, Казахстан Республикасы конституциясы, 15 жылдығына арналған: «Конституциялизм иниституты: Дамуы мен болашағы» – 26 наурыз. – Семей, 2010ж. – Б.27-30.  
 9. Табиғатты қолдану және қоршаған ортаны қорғау аясында міндеттерді сақтауда  халықаралық тексеру ерекшеліктері мен ұғымы (мақала) // халықаралық конференция баяндамалар жинағы (15-16 қазан 2010 жыл): ғылым және білім: тарих, жаңашылды, даму болашағы. – 1 бөлім. – Өскемен, 2010. – Б. 159-162.
 10. Қ.Р. мемлекеттік экология саясатының негізгі құқықтары (тезистер) //халықаралық конгресс: халықаралық серіктестік: ұрпақтар жалғасы мен тәжірибесі» халықаралық ғылыми конгресс баяндамалар жинағы  (12-15 қыркүйек 2012 ж). - Өскемен, 2012. – 2 бөлім. - Б. 146-150.
 1. Қ.Р.  ВТО -  кіру  мәселесі// халықаралық серіктестік контекстегі иновация мен білім беру (27-28 қыркүйек 2013 ж.). халықаралық ғылыми конгресс. – Өскемен, 2013. (басылымда)

Монография,оқу,оқу-әдітемелік құралы:

 1. Трансгранды табиғи обьектілерді қолдану және қорғау құқықтарын реттеудің теориялық мәселелері. (монография). - Алматы, 2008. – 192 б.
 2. Халықаралық экологиялық құқық: Оқу құралы. «Құқық» мамандығы топтары бойынша оқу әдістемелік секцияға жіберілді   гриф иеленді («Құқық» мамандығы топтары бойынша оқу әдістемелік секция шешімінен анықтама, 10 қазан 2008ж. - Алматы, 2008. – 165 б.
 3. Халықаралық құқық (жалпы бөлім): Оқу- әдістемелік құрлы  Өскемен, 2012. – 119 б.,  ISBN 978-601-7057-28-2.
 4. Халықаралық экологиялық құқықтың өзекті мәселелері: монография. – Өскемен, 2013. – 154 б.

Гаврилова Ю.А. жоғары жауапкершілікті пәндерді игерген, берілген міндеттемелерді уақытында орындайды.2013 жылы ІІМ бірінші орынбасарының атынан Демеуова М  кәсіби еңбегі үшін алғыс хат; 2014 жылы АҚ НЦПК «Өрлеу» бөлімшесінің директорының атынан «мектеп-колледж-жоо» жүйесінде практикалық және әдістемелік мәселелерді шешуде үлес қосқаны үшін алғыс хат; 2014 жылы ШҚО әкімі Б. Сапарбаевтың атынан жоғары білікті мамандар дайындауда, жоғары білім беру жүйесіндегі ерен еңбегі үшін грамотамен мадақталды.  
        

 

Кафедра

«Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасы (кафедра презентация сына сілтеме)

Кафедрада төмендегі мамандықтар бойынша білім береді: 5В030100 «Құқықтану», 5В011500 «Құқық негіздері және экономика», 5В020200 «Халықаралық қатынастар», 5В030400 «Кеден ісі», 6М030100 «Құқықтану», 6М020200 «Халықаралық қатынастар», 6D030100 «Құқықтану».
Кафедра білім беру мекемелерінде, коммерциялық ұйымдарда, құқық қорғау органдарында, көрнекі халықаралық ұйымдарда, трансұлттық компанияларда, дипломатиялық және консулдық қызмет органдарында және т.б. жұмыс істеу үшін кадрлерді дайындауды қамтамасыз етеді.
Кафедраның штаттық құрамында ғылым докторы, РhD докторы, ғылым кандидаты дәрежелері мен атақтары бар оқытушылар бар. Кафедраның ПОҚ тұрақты түрде кафедрааралық, жоғарғы оқу орныаралық, аймақтық және халықаралық ғылыми конференциялар мен іс-шараларға қатысады, ҚАЕУ және басқа да практикалық білім беру мекемелерінде білілікті арттыру курстарынан өтеді.

Ғылыми-педагогикалық кадрлерді алу мен тағайындау ғылыми мамандану бағыты мен педагогикалық дайындық деңгейі, кәсіби дәрежесінің жеткіліктігі бойынша алынады.Оқытудың алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибесі үнемі кафедра отырысында қарастырылады. Жаспедагогтар практикалық және ғылыми-педагогикалық тәжірибесі бай озық оқытушылар, яғни тәжірибелі тәлімгерге бекітіледі.Кафедраның ғылыми-зерттеу қызметі «Интеграциялық үдеріс мәнмәтініндегі Қазақстандық заңнаманы жетілдіру және унификациялау мәселелері», «Аймақтық экономикалық интеграцияның өзекті мәселелері» ғылыми зерттеу тақырыптарымен сәйкес жүргізіледі. Кафедра ПОҚ-ы зерттеулерінің нәтижелері импакт-факторы бар журналдардағы жарияланымдар, мақалаларда, монографияларда көрініс табады. Оқытушылар студенттермен белсенді ғылыми жұмыстар жүргізеді: олимпиадалар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, студенттік жұмыстар сайыстарын өткізеді.

 

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары шеңберінде кафедрада «Заң», «Цивилист» студенттер ғылыми үйірмелері, «Фемида» студенттік юридистік клиникасы қызмет атқарады. Ол - студенттердің өндірістік іс-тәжірибеден өтетін орны ғана емес, тұрғындарға тегін заң тұрғысынан көмек көрсететін мекеме.

«Халықаралық қатынастар» мамандығының студенттері «Жер шары – дипломат көзқарасы» студенттердің ғылыми жобасын жүргізуге белсенді ат салысады. Оның шеңберінде Өскемен қаласы мектептері мен колледждерінде оқушыларға дәрістер  өткізіледі. Дәрістердің басты мақсаты - қатысушыларды халықаралық қатынастар негіздерімен таныстыру, тілдік дағдыны қабылдауға дайындау

Колледж және мектеп түлектері арасында жоғары зияткерлік қабілеттері және халықаралық қатынастар саласында қызметін тануға қызығушылықтары бар оқушылар анықталады. Бұған қатысу барысында  студенттер шығармашылық қабілеттіліктерін, талдамалық ойлау, мемлекеттің сыртқы саясатында бағдар ала білу және халықаралық қақтығыстарды шеше білу икемділіктерін жетілдіреді

Жыл сайын кафедра студенттері шеңберінде Қазақстан тарихы бойынша олимпиадалар, дөңгелек үстелдер, студентердің ғылыми өмірінен фотомағлұматтар бар үздік қабырға газеті сайыстары өтетін дәстүрлі «Ғылым және шығармашылық» апталығына белсенді қатысады

 

 

Кафедрада оқу үдерісінің әдістемелік қамтамасыз етілуіне үлкен назар аударылған. Барлық пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешендер жасалған; оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік және монографиялық оқу құралдары дайындалған. Оның ішінде ҚР БҒМ Республикалық оқу-әдістемелік  грифі барлары да барКафедра оқытушылары шетелдегі жоғары оқу орындарының ұстаздарымен, құқық қорғау органдарымен, қоғамдық бірлестіктерімен тығыз байланыста жұмыс жасайды

Кафедра Таулы - Алтай аймақаралық табиғатты қорғау прокуратурасы; «Этуаль» әйелдер бизнес орталығы; Таулы - Алтай мемлекеттік университеті, Барнауыл мемлекеттік университеті, В.М.Шукшин атындағы Алтай мемлекеттік университеттерімен ғылыми келісімшартқа отырған

 

«Криминалистика» зертханасында болашақ жас мамандар криминалистикалық техникаларды, сот жүргізу ісімен сотқа ұсынылған фотосуреттерді, қылмысты тіркеу құжаттарын, сондай-ақ криминалистика тәсілдері арқылы компьютерден мәліметтер алу тәсілдерін меңгереді.

Студенттер аталмыш лабораторияда қылмысты тексеріп, сонымен қатар жедел іздестіру жұмыстарын үйренеді; Олар осы арқылы өздерінің тергеу барысындағы біліктіліктерін арттырып, қылмысты ашу тәсілдерін меңгереді.
«Сот отырысы» залында студенттер қылмыстық сот ісін жүргізу барысымен танысып, айғақтарды дұрыс мақсатта қолдану тәсілін үйренеді. Мұнда олар сот жүргізудің міндеттері мен қағидаларын игеріп, сот жүргізу тілін меңгереді. Және де болашақ жас мамандар сотта іс жүргізу әрекеттері мен шешімдеріне шағымдану бостандығы жөнінде айыпталушыны хабардар ету міндеті оқытылады.

 

Сондай-ақ, түлектер заңгерлік құжаттар мен заңға байланысты түрлі мәселелердің шешімін тез табуға әр кезде дайын болуы қажетНормативтік-құқықтық акт кабинетінде арнайы заңгерлік әдеби кітаптар, монографиялық еңбектер, халықаралық келісімшарттар көрсетіліп, оқытылады. Аталмыш кабинетте студенттер іс-қағаздармен жұмыс жасау арқылы өздеріне мол тәжірибе жинақтайды.

«Құқық және халықаралық қатынастар» кафедрасының студенттері әрдайым құқық қорғау органдарымен тығыз байланыста жұмыс жасап, ҚР «Жемқорлыққа қарсы» заңын талдауға қатысып отырады. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері «Кеден ісі», «Құқықтану» мамандықтарының студенттерімен жыл сайын кездесу ұйымдастырып отырады.


Кафедра оқытушылары шетелдегі жоғары оқу орындарының халықаралық ұстаздарымен, құқық қорғау органдарымен, қоғамдық бірлестіктерімен тығыз байланыста жұмыс жасайды .

Кафедраның даму бағыты ҚАЕУ-дың 2011-2017 жж. жоспарына сәйкес келеді:

 • кафедраның ақпараттық нарықтағы ұстанымын арттыру; Сапалы оқыту жүйесінің ғылыми-инновациялық үдерісін жүзеге асыру;
 • интеграциялық білім беру жүйесін дамыту, оның ішінде ғылым мен бизнес саласын алға қарай жетелеу;
 • біріккен халықаралық университтердің дамуымен тереңдетілген инновациялық форумы;
 • жаңа мамандықтарды ашу; Екі диплом алу жүйесін дамыту;
 • инновациялық білім беру жүйесін қолдау және дамыту;
 • студенттердің шығармашылық қабілеттерін жоғарылатып, олардың азаматтық ұстанымын нығайтып және де болашақ жас мамандарды кез келген шешімді қабылдар алдында үлкен жауапкершілікпен қарауға баулу;

профессор-оқытушылық құрамның біліктілігін арттыру, сондай-ақ университтің жоғары инновациялық деңгейін арттыру

Тәжірибе базасы

Кафедралардың тәжірибелік базасы болыптабылады: ІІД Өскемен.қ. Шығыс Қазақстан облысы бойынша  ішкі істер департаменті, ШҚО шекаралық тексеру департаменті, ШҚО прокуратурасы, Өскемен қаласының мамандандырылған әкімшілік соты, ШҚО АҚ бөлімшесі «Халық банкі», АҚ «Темірбанк», ШҚБ АҚ «ЦеснаБанк», ЖШС«Исток 1», Шығысқазақстан облыстықсоты, АҚ  «Өскемен  құсфабрикасы»,_скемен қаласының консульдық қызмет департаменті, №2 Қалалық соты, ММ №9 мектеп гимназиясы, КГУ №36 орта мектеп, КГУ№35 орта мектеп,КГУ №7 орта мектеп, ҚАЕУ колледжі, ММ «ШҚО бойынша антимбойынша антимонопольді инспекция», ЖШС«InfoBus»,ЖШС «ШҚ стратегия»,ЖШС«М DMedia», АҚ«KaspiBank»,ЖШС«ШыгысАғашKZ», жекешаруашлық «АқЖол»,ЖШС«Одан-Строй»,УБОП ІІДШҚО,УБН ІІДШҚО, ЖШС «Шыгысэнерготрейд»,ЖШС«ШҚО болжам және анализ институты»,КГКП«Обылыстық достық үйі»,  ШҚО басқару мәдениеті , РГКП «ШҚО жылжымайтын мүлік орталығы », ВКФ АО «Банк RBK».

Пәндер тізімі

«Халықаралық қатынастар және құқық» кафедрасының
2016-2017 оқу жылына арналған пәндер тізімі төмендегідей

Мамандық 5В030100 «Құқықтану»

 1.      Адвокатура
 2.       Азаматтық істер бойынша процессуалдық құжаттар құрастыру
 3.      Аралық және халықаралық арбитраж соттары
 4.      Дінтану
 5.      Әлеуметтiк қамсыздандыру құқығы
 6.      Жалпы және заң психологиясы
 7.      Жедел iздестiру қызметінің негіздері
 8.      Заңгердiң кәсiби этикасы
 9.      Кеден құқығы
 10. Криминалистика
 11. Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы
 12. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлімі)
 13. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлімі)
 14.   Қазақстан Республикасының банк құқығы
 15. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
 16. Қазақстан Республикасының жер құқығы
 17.   Қазақстан Республикасының инвестициялық құқығы
 18. Қазақстан Республикасының конституциялык құқығы
 19. Қазақстан Республикасының қаржы құқығы
 20. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары
 21. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы
 22. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлімі)
 23. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлімі)
 24. Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы
 25.   Қазақстан Республикасының нотариаты
 26. Қазақстан Республикасының отбасылық және тұрғын-үй құқығы
 27. Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару құқығы
 28. Қазақстан Республикасының прокурорлық қадағалау
 29.   Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығы
 30. Қазақстан Республикасының салық құқығы
 31. Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы
 32. Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 33. Қылмысты саралау
 34. Қылмыстық істер бойынша процессуалдық құжаттар құрастыру
 35.   Қылмысхана  
 36. Мемлекет және құқық теориясы
 37. Мемлекет және құқық теориясының проблемалары
 38.   Ой-ақыл меншігінің құқығы   
 39. Оқиға болған орынды қарастыру
 40. Рим құқығы
 41. Саясаттану және әлеуметтану негіздері
 42. Сот экспертологиясы
 43. Соттық медицина және психиатрия негіздері
 44. Философия
 45. Халықаралық бұқаралық құқығы
 46. Халықаралық дербес құқығы
 47. Шет елдерінің конституциялык құқығы
 48. Шет елдерінің мемлекет және құқық тарихы
 49. Ювеналдық әділет 

Мамандық 5В011500 «Экономика және құқық негіздері»

 1.       Дінтану
 2.       Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы
 3.       Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бәлім)
 4.       Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бәлім)
 5.       Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
 6.       Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
 7.       Қазақстан Республикасының жер құқығы
 8.       Қазақстан Республикасының инвестициялық құқығы
 9.       Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы
 10.   Қазақстан Республикасының қаржы құқығы
 11.   Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы
 12.   Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бәлім)
 13.   Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бәлім)
 14.   Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару құқығы
 15.   Қазақстан Республикасының салық құқығы
 16.   Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы
 17.   Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 18.   Құқық және экономика негіздерін оқыту әдістемесі
 19.   Құқық және экономика негіздерін оқыту әдістемесі
 20.   Құқық негіздері
 21.   Құқықтық тәрбиенің әдістемесі
 22.   Мемлекет және құқық теориясы
 23.   Саясаттану және әлеуметтану негіздері
 24.   Философия
 25.   Ювеналдық әділет 

Мамандық: 5В030400 «Кеден ісі»

 1.       Дінтану
 2.       ЕАЭО құқығы
 3.       ЕАЭО СЭҚ тауар номенклатурасы
 4.       ЕАЭО шеңберінде кедендік рәсімдерін құқықтық реттеу
 5.       Еркінкеденаймақтардыңқұқықтықрежимі
 6.       Кеден инфрақұрылысы және қоймалық шаруашылық
 7.       Кеден құқығы
 8.       Кеден ісі саласындағы  қылмыстар
 9.       Кеден ісі саласындағы криминалистика және анықтама жүргізу
 10.   Кеден ісі тарихы
 11.   Кеден ісін ұйымдастыру
 12.   Кедендік әкімшілік жүргізу
 13.   Кедендік бақылаудың техникалық құралдары
 14.   Кедендік женілдіктер және тарифтік преференциялар 
 15.   Кедендік сараптама
 16.   Кедендік іс жүргізу және кедендік статистика
 17.   Кедендік ісі саласындағы құқық бұзушылық үшін жауапкершілік
 18.   Қазақстан Республикасы кеден органдарындағы мемлекеттік қызмет пен  басқару
 19.   Қазақстан Республикасының  қаржы құқығы
 20.   Қазақстан Республикасының cалық жүйесі және салық құқығы
 21.   Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы
 22.   Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлімі)
 23.   Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (жалпы бөлімі)
 24.   Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы
 25.   Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
 26.   Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
 27.   Қазақстан Республикасының конституциялык құқығы
 28.   Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары
 29.   Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (ерекше бөлімі)
 30.   Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (жалпы бөлімі)
 31.   Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 32.   Мемлекет және құқық теориясы
 33.   Метрология, стандарттау, сертификаттау 
 34.   Саясаттану
 35.   Саясаттану және әлеуметтану негіздері
 36.   Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу
 37.   Философия
 38.   Халықаралық бұқаралық құқығы
 39.   Халықаралық сауда құқығы 

 Мамандық: 5В020200 «Халақаралық қатынас»

 1. Аударма және сараптау негізі
 2. Дипломатиялық және консулдық қызмет
 3. Дипломатиялық келіссөздер жүргізу техникасы
 4. Дипломатиялық құжаттама
 5. Дипломатиялық протокол және этикет
 6. Дінтану
 7. Әлемдік интеграция процесстері
 8. Әлемдік экономика және ӘЭҚ
 9. Кеден құқығы
 10.   Келісім процесінің техникасы
 11.   Көпжақты дипломатия
 12.   Қазақстан Республикасында халықаралық ұйымдар және олардың өкілдіктері
 13.   Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты
 14.   Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 15.   Қазіргі заманғы қақтығыстар және олрадың реттеуінің әдестері
 16.   Құқық негіздері
 17.   Мамандандыру аймағының геополитикасы
 18.   Мамандандыру аймақ елдерінің тарихы (Англия, АҚШ тарихы)
 19.   Мамандандырылған аймақ мемлекеттерінің саяси жүйесі (Англия, АҚШ)
 20.   Мемлекеттік шекара: орнатудын тәртібі және тәсілдері
 21.   Салыстырмалы конституциялық құқық
 22.   Саясаттану
 23.   Саясаттану және әлеуметтану негіздері
 24.   Таяу шығыс аймағындағы халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері
 25.   Философия
 26.   Халықаралық дербес құқығы
 27.   Халықаралық қатынастар жаңа заман тарихы
 28.   Халықаралық қатынастар жүйесіндегі БҰҰ
 29.   Халықаралық қатынастар қәзіргі заман тарихы
 30.   Халықаралық қатынастардың қазіргі кездегі мәселелері
 31.   Халықаралық символика және белгі 

  Мамандық: 6М030100 «Құқықтану» 

 1.       Банк және сақтандыру заңнаманы қолдану теориясы мен  тәжірибесі
 2.       Ғылым тарихы мен философиясы
 3.       Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 4.       ЕАЭО аясындағы кедендік ынтымақтастықтың өзекті мәселелері
 5.       Еңбек және әлеуметтік заң шығарушылықты қолданудың теориясы мен практикасы
 6.       Әкімшілік  және әкімшілік – процессуалдық заңдарды  қолданудың теориясы мен практикасы
 7.       Келісім құқығы: теория және тәжірибе  мәселелері
 8.       Конституционализм: теория мен практика мәселелері
 9.       Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару  және мемлекеттік қызметтің қазіргі кезеңдегі  мәселелері
 10.   Құқықтық талдаудың әдістемесі
 11.   Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасын  құқықтық қолдану тәжірибесінің өзекті мәселелері
 12.   Мемлекеттік басқару теориясы
 13.   Сыбайлас жемқорлыққа іс-қимыл: қазақстандық және шетел тәжірибесі
 14.   Табиғатты пайдалану құқығы: теория және тәжірибе сұрақтары
 15.   Халықаралық ақпараттық құқық
 16.   Халықаралық ақпараттық құқық
 17.   Халықаралық және ұлттық арақатынастың  теоретикалық мәселелері
 18.   Халықаралық және ұлттық арақатынастың  теоретикалық мәселелері
 19.   Халықаралық сауда құқығы
 20.   Халықаралық экологиялық құқықтың өзекті  мәселелері 

Мамандық: 6М020200 «Халықаралық қатынас»

 1.    Ғылым тарихы мен философиясы
 2.    Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 3.    Ғылыми зерттеулердің қазіргі әдістемесі
 4.    Конституционализм: теория мен практика мәселелері
 5.    Қазіргі халықаралық қатынастардың аумақтық аспектілері (Орталық Азия, Еуропа, АТР)
 6.    Құқықтық талдаудың әдістемесі
 7.    Халықаралық және ұлттық арақатынастың  теоретикалық мәселелері
 8.    Халықаралық қатынастар аумағы
 9.    Халықаралық қатынастар мен жаһандану үрдістері 

 

Түлектерді жұмысқа орналастыру статистикасы

2013-2014ж.

2014-2015ж.

2015-2016ж.

Яндекс.Метрика
© 1994-2016 Қазақстан-Американдық еркін университеті (ҚАЕУ). Барлык кукыктар коргалган.

Қазақстан Республикасы ШҚО,070018, Өскемен қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 86

+7(7232)52-30-70 +7(7232)61-90-23 +7(7232)49-25-10 +7(7232)22-23-24 +7(7232)61-90-24

kafu_ukg@mail.ru